Privacyverklaring

Welkom bij Yogaschool Padma!

Hieronder kun je de privacyverklaring lezen die van toepassing is op het gebruik van je persoonsgegevens die voortkomen uit de overeenkomst tussen Yogaschool Padma en jij als deelnemer van de yoga activiteiten.

Algemeen

Yogaschool Padma, locatie waar de lessen plaatsvinden,

Boerderij Landzicht
Hofgeesterweg 6 1991 AD
Velserbroek

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is van toepassing op alle diensten die Yogaschool Padma verstrekt

Contactgegevens

Yogaschool Padma
Ricky Schrijver
Watermuur 9
1991JN Velserbroek
0235370734
KvK 34356248 https://www.yogaschoolpadma.nl info@yogaschoolpadma.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogaschool Padma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yogaschool Padma verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Bijzonderheden met betrekking tot gezondheid/blessures voor zover je deze met ons wilt delen en voor zover deze relevant zijn voor de yogalessen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogaschool Padma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het kunnen uitoefenen van onze bedrijfsvoering en dienstverlening
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Gegevens met betrekking tot gezondheid/blessures om de oefeningen aan te kunnen passen op je specifieke situatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogaschool Padma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogaschool Padma) tussen zit.

Hoe lang je persoonsgegevens bewaard

Yogaschool Padma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogaschool Padma verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Yogaschool Padma gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogaschool Padma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogaschoolpadma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yogaschool Padma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogaschool Padma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@yogaschoolpadma.nl. De Privacyverklaring kan tussentijds door Yogaschool Padma gewijzigd worden. Hiervan worden de deelnemers uiterlijk één maand van tevoren op de hoogte gesteld.